องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ปากแพรก[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 26]
 
  การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy[วันที่ 2023-02-10][ผู้อ่าน 70]
 
  ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและแนะแนวอาชีพ[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 10]
 
  ร่วมเป็นวิทยากร เรื่องป้องกันและระงับอัคคีภัย[วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย[วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรมวันเด็ก[วันที่ 2023-01-20][ผู้อ่าน 10]
 
  นายกประชุมมอบหมายนโยบาย[วันที่ 2023-01-10][ผู้อ่าน 8]
 
  ปรับปรุงอาคารตลาดสดบ้านใน[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็...[วันที่ 2022-12-24][ผู้อ่าน 5]
 
  ประกาศ การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 82]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับอำเภ...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 14]
 
  ชุมชนนำร่องในการส่งเสริมการส่วนร่วมของชุมชนในการคั...[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 7]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8