องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายปราโมทย์ เพชรรัตน์
  ตำแหน่ง +

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

  โทรศัพท์ + 089-8734060
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาววรัชยา  ชุนสอน

  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  081-9687997
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
 
  ชื่อ +
นายปิยวัฒน์ ชายเมฆ
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  089-5926252
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
 
  ชื่อ + นางจุฑามาส  รื่นพานิช
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  094-3670716
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
 
 
  ชื่อ + นายวัชรินทร์  เมืองด้วง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  098-7064932
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวปรีดา ซ้วนลิ่ม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  080-0402896
  อีเมล์ +  admin@pakprak.go.th