องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
  ภาระกิจท่านนายกปราโมทย์ เพชรรัตน์[วันที่ 2023-11-09][ผู้อ่าน 14]
 
   โครงการ อบต.ปากแพรก พบประชาชน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่...[วันที่ 2023-11-05][ผู้อ่าน 18]
 
  ภารกิจท่านนายกปราโมทย์ เพชรรัตน์ [วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำป...[วันที่ 2023-10-20][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 29]
 
  ภาระกิจท่านนายกปราโมทย์ เพชรรัตน์[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 32]
 
  การยื่นยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ[วันที่ 2023-10-02][ผู้อ่าน 21]
 
  ผลคะแนนการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ป...[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 47]
 
  บริจาคชุดตรวจ ATK ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 55]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9