องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]20
2 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]7
3 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]5
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 19 ก.พ. 2564 ]178
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 19 ก.พ. 2564 ]170
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 ก.พ. 2564 ]163
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 19 ก.พ. 2564 ]168
8 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร [ 19 ก.พ. 2564 ]163
9 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอบต.ปากแพรก [ 19 ก.พ. 2564 ]172