องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 มี.ค. 2567 ]14
2 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]55
3 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]31
4 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]29
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 19 ก.พ. 2564 ]206
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [ 19 ก.พ. 2564 ]200
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 ก.พ. 2564 ]191
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 19 ก.พ. 2564 ]197
9 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร [ 19 ก.พ. 2564 ]190
10 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอบต.ปากแพรก [ 19 ก.พ. 2564 ]200