องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ก.ค. 2567 ]4
2 ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ก.ค. 2567 ]2
3 แผ่นพับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 28 มิ.ย. 2567 ]4
4 แบบ ดร.01 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพือขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 มิ.ย. 2567 ]2
5 แบบ ดร.02 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน [ 19 มิ.ย. 2567 ]1
6 แบบ ดร.06 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 มิ.ย. 2567 ]1
7 แบบดร.07 หนังสือขอสละสิทธิการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 มิ.ย. 2567 ]1
8 แบบคำขอจัดการศพผู้สุงอายุ [ 19 มิ.ย. 2567 ]1
9 แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 19 มิ.ย. 2567 ]2
10 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินคนพิการ [ 19 มิ.ย. 2567 ]1
11 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคดนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]4
12 โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]2
13 โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 15 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ 12 ต.ค. 2566 ]5
14 รายงานผลการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]2
15 รายงานผลการต่อบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2566 ]3
16 รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]1
17 ฐานข้อมูลคนพิการ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]4
18 รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]6
19 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก [ 17 ส.ค. 2566 ]5
20 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2