องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

 4.1  การคมนาคมพื้นที่ตำบลปากแพรก
  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบท  ละเขตชุมชนมีถนนสายสำคัญ  หลัก 
      1. ถนนสายบ้านใน  -  ดอนสัก  รับผิดชอบโดยแขวงการทางอำเภอดอนสัก
      2. ถนน  401  สุราษฎร์ธานี   -  นครศรีธรรมราช
      3. ถนนสายบ้านเขาพระอินทร์ – คลองคราม  (รับผิดชอบโดยสำนักงานทางหลวง ชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
      4. ถนนอื่น ๆ  ในหมู่บ้าน

4.2  การโทรคมนาคม
  -  ที่ทำการไปรษณีย์   โทรเลขเอกชน   จำนวน     1   แห่ง
  -  โทรศัพท์สาธารณะ                              จำนวน  24   แห่ง
  -  โทรศัพท์ทางไกลชนบท                     จำนวน    6   แห่ง
  -  สถานีโทรคมนาคมอื่น  ๆ                      จำนวน    7   แห่ง
     
     ได้แก่  บริษัทแอดวานซ์ อินไฟร์ เซอร์วิส จำกัด ,บริษัทโทเทิล  แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น - จำกัด , บริษัท ที เอ ออเร้นท์ จำกัด, บมจ.โทเทิ่ล  แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ,บมจ. กสท. โทรคมนาคม

4.3  การไฟฟ้า
  การไฟฟ้า  ขณะนี้ประชาชนในตำบลปากแพรก  มีไฟฟ้าแล้ว  และบางครอบครัวในหมู่ที่   2,4,8,11,3,9,12,13   ยังไม่มีเพียงพอทุกหมู่บ้าน

4.4   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 ฝาย                   จำนวน    14    แห่ง 
 บ่อน้ำตื้น           จำนวน     60    แห่ง
 สระน้ำ               จำนวน       7    แห่ง
 บ่อบาดาล         จำนวน    20     แห่ง
 ประป าหมู่บ้าน  จำนวน      6     แห่ง
 อื่น  ๆ  ถังเก็บน้ำฝน   โอ่งซิเมนต์  จำนวน   300      ใบ 
 ประปาภูเขา   จำนวน   6  แห่ง