องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
  ประชากรในตำบลปากแพรกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้   
 ทำการเกษตร  ประมาณร้อยละ  75  ของพื้นที่  (สวนยางพารา  ทำนา  และสวนผลไม้อื่น ๆ)  ทำการค้าขาย  ร้อยละ  10   รับจ้าง  ร้อยละ  142.2 หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ      จำนวน   3   แห่ง
  1.  ปั้มน้ำมัน   กฤตผกา   บริการ  สถานที่ตั้ง     หมู่ที่     10 ตำบลปากแพรก
  2.  ปั๊มน้ำมัน   เขาอินทร์  บริการ  สถานที่ตั้ง     หมู่ที่       4 ตำบลปากแพรก
  3.  หจก.ขนอมแสงดาว                สถานที่ตั้ง     หมู่ที่    13  ตำบลปากแพรก
  4.  ปั๊มน้ำมัน  สมเกียรติ                สถานที่ตั้ง     หมู่ที่    15  ตำบลปากแพรก
  โรงงานอุตสาหกรรม      จำนวน   1   แห่ง
  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ศรีนุรัตน์  บ้านดอน สถานที่ตั้ง     หมู่ที่    4 ตำบลปากแพรก
  และประเภทเหมืองแร่ขนาดเล็ก  จำนวน  6  แห่ง  
  2.  โรงงานปูนขาว  หมู่ที่ 9
  สถานที่พักริมทาง    จำนวน  4   แห่ง
2.3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค