องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองกัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองกัด

นางปิยนุช  สุขประดิษฐ์ นางสาวชลิดา  สุทธิช่วย นางวิภรณ์ทิพย์  ชัยรัตน์  นางสาวชลิตา  ตุงโสธานนท์ นางสาววรัญรดา ประทุมสังข์   นางสาวจารุณี  ชนะฤทธิ์ 
ครู  ครู ครู  ครู ครู ครู
 นางสาวนิตยา  เสวกวัง  นางสาวบุปผา  พรมแก้ว  นางสาวสุภาณี  ชูเขียว นางสาวปิ่นอนงค์ บุญคง นางสาวหท้ยรัตน์ เกิดวัน
 นางสาวสุพรรษา  ทองพนัง
 ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
 

 นางสาวสิริวรรณ  สมเขาใหญ่  นางสาววิจิตรา  รักขพันธ์ นางสาวอัมพิกา  ญาณนิยม  

ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)  
   
  - ว่าง - - ว่าง - - ว่าง -  
    ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)   ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)