องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์

โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์

   
  นางพัชรพร  สันติวิจิตรกุล  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ  

 
   นางสาวมณฑาทิพย์  จงกลพืช    นางสุวรรณดี  ด้วงเกิด  
   ครู   ครู  
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสุบัติ นายวีรพล เจริญวงศ์  นายวสัน ณะฉ่ำ  นางสุภาพร เนตรทิพย์
 -ว่าง-
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์) ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์) ครูผู้ช่วย (พละศึกษา) ครู ครูผู้ช่วย

 
  นางสาวธาริณี  คงเมือง  นางสาวปุณดา  สุขจันทร์ นางสาวพรปวีณ์ คงจีน  นายชรินทร์  จันศิริ
 ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ภารโรง