องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
กองคลัง

     
   นางจุฑามาส  รื่นพานิช  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
นางสาวเครือพร  สุกบางพงศ์  นางสาวฉัตรชนก พินิจอักษร
นางปนิตา  พรอนันต์ไพศาล นางสาวกัญญารัตน์ คงปราณ  นางสาวอรุณี  สุขครุฑ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบ้ติการ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   
นางสาวนุชนาถ  นาคใหญ่
นางสาวพรนิภา  คล่องจริง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
   
 นางเบ็ญจมาศ  สุทธิช่วย  นางศิริลักษณ์  ชุมแสง นางสาวหนึ่งฤทัย  ปังคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
 นายประเสิรฐ  จักรปั่น
  นายเรวัฒน์  เดชไกรทอง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ