องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

สำนักงานปลัด

นายปิยวัฒน์ ชายเมฆ
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางสาวภัทรพร เหมพันธ์ นายจัตุรงค์ รอดพ้น นางสาวสุภัทษา รามอินทร์
นางสาวมณฑา อินณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐญา ศรีไสยเพชร นายวุฒิภัทร เกลาเกลี้ยง
นางสาวชนิฎา  เพชรรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวธนัญนภา  ชูมณี
-ว่าง- นางสาวจุฑามาศ เพชรรัตน์ นางสาวพัชราพร ลั่นซ้าย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวจันทร์จิรา  ลิ้มสุวรรณ นางสาวฉัตฑริกา จันทร์นุ่น

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีชา จงไกรจักร นายอาทิตย์ กาญจโนทัย นายสมพงษ์  หนู่น้อย นายจรัญ หัสสุวรรณ นายสิทธิชัย ไกรเกตุ
พนักงานขับรถยนต์(รถฉุกเฉิน) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถขยะ)

นายระเบียบ มีจำนงค์ นางสาววันเพ็ญ ถนนทอง นายบุญยืน ฉุนกลิ่น นางสาวแสงดาว มะลิซ้อน
คนงาน คนงาน คนงาน คนงาน
นางกัลยา มีจำนงค์ นายชำนาญ  เมืองโมน นายกิตติวินท์  สุดชนะ
นายวัชรินทร์  หัสสุวรรณ
คนงาน คนงาน คนงาน คนงาน 
นางสาวแก้วตา วงษ์มากสกุล นายสุริยา  ทิตระกูล
นายปิยวัฒน์ เกตุแก้ว
 นายราเชษฐ  เพชรศรี  
งาน คนงานประจำรถขยะ
 คนงานประจำรถขยะ
 นักการภารโรง