องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววรัชยา  ธรรมโชติ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นางสาววรัชยา  ธรรมโชติ
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์  081-9687997


นายปิยวัฒน์ ชายเมฆ นางจุฑามาส  รื่นพานิช -ว่าง-
นางสาวปรีดา ซ้วนลิ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 089-5926252 เบอร์โทรศัพท์094-3670716
เบอร์โทรศัพท์080-0402896