องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสุชาติ พินิจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอรุณ เสียงใหญ่ นายจรัญ  ฉิมเรือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมปอง ชูดวง นางอาพร เพชรรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายวัชรา จันทร์หลี นายจรัญ  ฉิมเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายนายสุริยัน จันทร์รงค์ นายสุราษฎร์ มีสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายพานิช ทองแก้วจันทร์ นายวิสัย ขนอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายอรุณ เสียงใหญ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นายศักดิ์ชัย รินรัตน์ นายทวีป เกตุแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นางประภา จิระสถิตย์
นายสมพิษ หมื่นด้วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14


นายวิทยา มุขนาค นายสุชาติ พินิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16