องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

คณะผู้บริหาร


นายปราโมทย์ เพชรรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

เบอร์โทรศัพท์ 089-8734060
E- mail: admin@pakprak.go.th


นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์

นางรินรดี วิชัยดิษฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เบอร์โทรศัพท์ 099-4786444 เบอร์โทรศัพท์ 086-7416768
E- mail: admin@pakprak.go.th E- mail: admin@pakprak.go.th
     

นานสนั่น อนุกูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
 เบอร์โทรศัพท์ 082-4175042
E- mail: admin@pakprak.go.th
       

บริหาร(ฝ่ายบริหารประจำ)

นางสาววรัชยา  ชุนสอน
ปลัด อบต.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นางสาววรัชยา  ชุนสอน
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

จ่าเอกดนัยณัฐ รัตนภูมี นางจุฑามาส  รื่นพานิช นายวัชรินทร์  เมืองด้วง นางสาวปรีดา ซ้วนลิ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)