องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายปราโมทย์ เพชรรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

เบอร์โทรศัพท์ 089-8734060
E- mail: admin@pakprak.go.th


นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์

นางรินรดี วิชัยดิษฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เบอร์โทรศัพท์ 099-4786444 เบอร์โทรศัพท์ 086-7416768
E- mail: admin@pakprak.go.th E- mail: admin@pakprak.go.th
     

นานสนั่น อนุกูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
 เบอร์โทรศัพท์ 082-4175042
E- mail: admin@pakprak.go.th
       

บริหาร(ฝ่ายบริหารประจำ)

นางสาววรัชยา  ชุนสอน
ปลัด อบต.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เบอร์โทรศัพท์  081-9687997
นางสาววรัชยา  ชุนสอน
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์  081-9687997
นายปิยวัฒน์  ชายเมฆ
นางจุฑามาส  รื่นพานิช นายวัชรินทร์  เมืองด้วง นางสาวปรีดา ซ้วนลิ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์  089-5926252
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์
094-3670716 
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์  098-7064932
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์
080-0402896