องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

#อบต.ปากแพรก ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านต่างๆ (รายละเอียดวัน เวลา ตามกำหนดการฯ)

#ขอขอบคุณ ทีมงานเจ้าหน้าที่ /ทีมงานปศุสัตว์อำเภอดอนสัก /อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ทุกท่าน

2024-07-01
2024-04-22
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-19