องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

#อบต.ปากแพรก ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านต่างๆ (รายละเอียดวัน เวลา ตามกำหนดการฯ)

#ขอขอบคุณ ทีมงานเจ้าหน้าที่ /ทีมงานปศุสัตว์อำเภอดอนสัก /อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ทุกท่าน

2023-09-01
2023-06-12
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-09
2023-04-28
2023-04-27
2023-03-31
2023-03-23
2023-03-13