องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


การสร้างนวัตกรรม No Gift Policy


กิกรรมการสร้างนวัตกรรม No Gift Policy

       ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้มีการจัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายปราโมทย์ เพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง จำนวน 60 คน ร่วมประชุมเพื่อเป็นการหารือในการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมประกาศเจตนารมย์ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกมีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ซื้อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตน

2024-04-22
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-25
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18