องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกและประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)


องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกและประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ในวันที่ 28 กันยายน  2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกร่วมกับประชาชน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  เพื่อพิจารณา  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565

2023-06-12
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-09
2023-04-28
2023-04-27
2023-03-31
2023-03-23
2023-03-13
2023-02-28