องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 มิ.ย. 2563 ]58
2 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]58
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 พ.ค. 2563 ]55
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลปรัโยชน์ส่วนร่วม [ 20 พ.ค. 2563 ]57
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 พ.ค. 2563 ]61
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 20 พ.ค. 2563 ]64
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน [ 19 พ.ค. 2563 ]56
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2563 ]62
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]59
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 11 พ.ค. 2563 ]57
11 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 พ.ค. 2563 ]62
12 รายการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 6 พ.ค. 2563 ]57
13 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 พ.ค. 2563 ]65
14 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 8 ต.ค. 2562 ]58
15 รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 ต.ค. 2562 ]61
16 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท [ 7 ต.ค. 2562 ]58
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ [ 3 ต.ค. 2562 ]61
18 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]59
19 รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2562 ]64
20 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ค. 2562 ]162
 
หน้า 1|2