องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองกัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองกัด

นางปิยนุช  สุขประดิษฐ์ นางสาวชลิดา  สุทธิช่วย นางวิภรณ์ทิพย์  ชัยรัตน์  นางสาวชลิตา  ตุงโสธานนท์ นางสาวลัดดา  ประทุมสังข์   นางสาวจารุณี  ชนะฤทธิ์ 
ครู  ครู ครู  ครู ครู ครู
 นางสาวนิตยา  เสวกวัง  นางสาวบุปผา  พรมแก้ว  นางสาวสุภาณี  ชูเขียว นางสาวปุณดา  สุขจันทร์  นางสาวอนันตา  มากสกุล  นางสาวสุพรรษา  ทองพนัง
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 

 นางสาวสิริวรรณ  สมเขาใหญ่  นางสาววิจิตรา  รักขพันธ์ นางสาวอัมพิกา  ญาณนิยม  

 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  
   
  - ว่าง - - ว่าง - - ว่าง -  
    ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก