องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์

โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์

   
  นางพัชรพร  สันติวิจิตรกุล  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ  

 
   นางสาวมณฑาทิพย์  จงกลพืช    นางสุวรรณดี  ด้วงเกิด  
   ครู   ครู  
นางสาวศิริรัตน์  เพ็งลือซา  -ว่าง-  -ว่าง-  -ว่าง-  -ว่าง-
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย

   
 นางสาวธาริณี  คงเมือง
นางสาวปุณณดา  สุขจันทร์ 
นางสาวณัฐวีปารย์  พร้อมประเสริฐ
 -ว่าง-  นายชรินทร์  จันศิริ
 ผู้ช่วยครู
 ผู้ช่วยครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยครู  ภารโรง