องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กองการศึกษา

     
  นางสาวปรีดา  ซ้วนลิ่ม  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
   

นางกนกกาญจน์  ชัยชนะ
  - ว่าง -
 นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
 
  นางสาววนิสา  แซ่ภู่ 
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ