องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กองคลัง

     
   นางจุฑามาส  รื่นพานิช  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
นางสาวเครือพร  สุกบางพงศ์  นางปนิตา  พรอนันต์ไพศาล นางสาวรุจี  ใจกล้า  นางสาวอรุณี  สุขครุฑ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   
นางสาวนุชนาถ  นาคใหญ่
นางสาวปณิตตรา  กันรอด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
     
 นางเบ็ญจมาศ  สุทธิช่วย  นางศิริลักษณ์  ชุมแสง นางสาวพรนิภา  คล่องจริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ