องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

สำนักงานปลัด

จ่าเอกดนัยณัฐ  รัตนภูมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางสาวภัทรพร เหมพันธ์   นางสาวจิราภรณ์  ฤทธิชาญชัย
นางสาวสุภัทษา ใจรังษี นางสาวมณฑา อินณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวุฒิภัทร เกลาเกลี้ยง -ว่าง- นางอังศุมาลิน  เชาวลิต
 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธนัญนภา  ชูมณี
นางสาวชลิศา ขุนบุญจันทร์ นางสาวจุฑามาศ เพชรรัตน์ นางสาวพัชราพร ลั่นซ้าย นางสาวฉัตฑริกา จันทร์นุ่น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีชา จงไกรจักร นายอาทิตย์ กาญจโนทัย -ว่าง- นายจรัญ หัสสุวรรณ นายราเชษฐ  เพชรศรี
พนักงานขับรถยนต์(รถฉุกเฉิน) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถขยะ)
นักการภารโรง
นายระเบียบ มีจำนงค์ นางสาววันเพ็ญ ถนนทอง นายบุญยืน ฉุนกลิ่น นางพัชรี  จันทร์มุก
นายภาสกร  กำลังการ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไปนางกัลยา มีจำนงค์
นายชำนาญ  เมืองโมน   - ว่าง -
คนงานทั่วไป
คนงานประจำรถขยะ
ยาม