องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุทัศนะ  จินวงศ์
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นางสาวภิรนันท์  จันทร์มณี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฎิบัติการ
นางสาววรัชยา  ชุนสอน
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

จ่าเอกดนัยณัฐ รัตนภูมี นางจุฑามาส  รื่นพานิช นายเสกสรรค์  สุทธิช่วย นางสาวปรีดา ซ้วนลิ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)