องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

สมาชิกสภา อบต.

นายปัญญา ชนะภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์
นายสนั่น   อนุกูล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมปอง   ชูดวง
         
นายปัญญา   ชนะภักดี
         
นางสมคิด   พริกนุ่น
นายสฤทธิ์   รักแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
        
นายวัชรา   จันทร์หลี
        
นายสมใจ   พลายด้วง
       
นายจรัญ  ฉิมเรือง

นายวิรัตน์   ดวงมุสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

นายสุริยัน   จันทร์รงค์

นายสนั่น   อนุกูล

    นายกระแส   เกิดกัน

นายรัชนีกร   พรหมคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 
นายพาณิช   ทองแก้วจันทร์

นายเอนก   สุขเผือก

นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์ 
นายปรีชา   มีเดช
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  8
     
นายอรุณ  เสียงใหญ่
       

นายเดชนะ   ขวดเกลี้ยง 

นายเสงี่ยม   ดาววิจิตร

นายกฤษดา   ทองหยอด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 9


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 10 
นายมนิต   นกแก้ว 
นายเจริญ   จันทร์สน 

นายทวีป   เกตุแก้ว

นายพวงศ์   ดีอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 
สมาชิกองด์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12 

นายจิระพร   นวลศรีทอง

นางสาวเนตรนภา   สินทรัพย์

นายจำนงค์   ศรีวารินทร์
นายสมพิษ   หมื่นด้วง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13


สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่14

นาย อดุลย์ ดุกล่อง

นายวิทยา  มุขนาค

นายสมนึก   นาคงาม
นายสุชาติ   พินิจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่16