องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.pakprak.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์   เพชรรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสายัณ   รอดสุข

นางรินรดี   วิชัยดิษฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายวิชิต   บุรีรักษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล