โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาฯ ประจำปี 2567

  ออกหน่วยตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567

  ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกวิภาวดี (น้ำตกบ้านใน)

  กิจกรรมเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567