วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายจำรัส-วิจิตรไชยคราม หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างติดตั้งปรับปรุง CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ถังแรงดันน้ำชุปกาวาไนท์ ขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างติดตั้ง ปรับปรุง CCTV ศพด.บ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง