วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางดง หมู่ที่ 16 บ้านคลองกัด
9  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายเขาแร่-บ่อลูกรัง บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13
9  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายรองเมือง หมู่ที่ 12 บ้านเขาวง
9  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายน้ำขาว-ห้วยโศก หมู่ที่ 10 บ้านเขาวง
9  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายสระน้ำ-สามแยกนางจงจิตร หมู่ที่ 10 บ้านเขาวง
9  ก.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายดินแดง-ท่าโก หมู่ที่ 9 บ้านท่าโก
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผ-4383 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างทำธง โครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาหน่วยงาน ตามโครงการแข่งขันกรีฑา กีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง