องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี: www.pakprak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองกัด
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองกัด

นางปิยนุช  สุขประดิษฐ์ นางสาวชลิดา  สุทธิช่วย นางวิภรณ์ทิพย์  ชัยรัตน์  นางสาวชลิตา  ตุงโสธานนท์ นางสาวลัดดา  ประทุมสังข์   นางสาวจารุณี  ชนะฤทธิ์ 
ครู  ครู ครู  ครู ครู ครู
 นางสาวนิตยา  เสวกวัง  นางสาวบุปผา  พรมแก้ว  นางสาวสุภาณี  ชูเขียว นางสาวปุณดา  สุขจันทร์  นางสาวอนันตา  มากสกุล  นางสาวสุพรรษา  ทองพนัง
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 

 นางสาวสิริวรรณ  สมเขาใหญ่  นางสาววิจิตรา  รักขพันธ์ นางสาวอัมพิกา  ญาณนิยม  

 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  
   
  - ว่าง - - ว่าง - - ว่าง -  
    ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก