องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี: www.pakprak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กองคลัง
 
     
   นางจุฑามาส  รื่นพานิช  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
นางสาวเครือพร  สุกบางพงศ์  นางปนิตา  พรอนันต์ไพศาล นางสาวรุจี  ใจกล้า  นางสาวอรุณี  สุขครุฑ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   
นางสาวนุชนาถ  นาคใหญ่
นางสาวปณิตตรา  กันรอด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
     
 นางเบ็ญจมาศ  สุทธิช่วย  นางศิริลักษณ์  ชุมแสง นางสาวพรนิภา  คล่องจริง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ