องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี: www.pakprak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานปลัด
 
จ่าเอกดนัยณัฐ  รัตนภูมี
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางสาวภัทรพร เหมพันธ์ นายดลรวี  สวัสดิวงศ์
นางสาวสุภัทษา ใจรังษี นางสาวมณฑา อินณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายวุฒิภัทร เกลาเกลี้ยง นายนักรบ  ใจสบาย
 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวธนัญนภา  ชูมณี
นางสาวนัทธิยา ขุนบุญจันทร์ นางสาวจุฑามาศ เพชรรัตน์ นางสาวพัชราพร ลั่นซ้าย นางสาวฉัตฑริกา จันทร์นุ่น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีชา จงไกรจักร นายอาทิตย์ กาญจโนทัย นายประทีป ใจชื่น นายจรัญ หัสสุวรรณ นายราเชษฐ  เพชรศรี
พนักงานขับรถยนต์(รถฉุกเฉิน) พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถขยะ)
นักการภารโรง
นายระเบียบ มีจำนงค์ นางสาววันเพ็ญ ถนนทอง นายบุญยืน ฉุนกลิ่น นางพัชรี  จันทร์มุก
นายภาสกร  กำลังการ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


นางกัลยา มีจำนงค์
นายชำนาญ  เมืองโมน   - ว่าง -
คนงานทั่วไป
คนงานประจำรถขยะ ยาม