วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการจ่ายค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
โครงการจ่ายค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ
19  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป้ายลูกหมี-เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 10 บ้านเขาวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561
30  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง