องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี: www.pakprak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกสภา อบต.
 
นายปัญญา ชนะภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์
นายสนั่น   อนุกูล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมปอง   ชูดวง
         
นายปัญญา   ชนะภักดี
         
นางสมคิด   พริกนุ่น
นายสฤทธิ์   รักแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
        
นายวัชรา   จันทร์หลี
        
นายสมใจ   พลายด้วง
       
นายจรัญ  ฉิมเรือง

นายวิรัตน์   ดวงมุสิทธิ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

นายสุริยัน   จันทร์รงค์

นายสนั่น   อนุกูล

    นายกระแส   เกิดกัน

นายรัชนีกร   พรหมคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 
นายพาณิช   ทองแก้วจันทร์

นายเอนก   สุขเผือก

นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์ 
นายปรีชา   มีเดช
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  8
     
นายอรุณ  เสียงใหญ่
       

นายเดชนะ   ขวดเกลี้ยง 

นายเสงี่ยม   ดาววิจิตร

นายกฤษดา   ทองหยอด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 9


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 10 
นายมนิต   นกแก้ว 
นายเจริญ   จันทร์สน 

นายทวีป   เกตุแก้ว

นายพวงศ์   ดีอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 
สมาชิกองด์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12 

นายจิระพร   นวลศรีทอง

นางสาวเนตรนภา   สินทรัพย์

นายจำนงค์   ศรีวารินทร์
นายสมพิษ   หมื่นด้วง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13


สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่14

นาย อดุลย์ ดุกล่อง

นายวิทยา  มุขนาค

นายสมนึก   นาคงาม
นายสุชาติ   พินิจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่16