องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี: www.pakprak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สภาพทางสังคม
 

 สภาพทางสังคม
 3.1  การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา      จำนวน    8   แห่ง
1. โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 9    สถานที่ตั้ง     หมู่ที่   1  นักเรียนทั้งหมด 215  คน    ข้าราชการครู 10   คน 
2. โรงเรียนวัดคีรีวง (โรงเรียนขยายโอกาส)       สถานที่ตั้ง     หมู่ที่    3 นักเรียนทั้งหมด    178  คน    ข้าราชการครู 16  คน
3. โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (สังกัด อบต.)       สถานที่ตั้ง     หมู่ที่    4   นักเรียนทั้งหมด   39  คน     ข้าราชการครู   2  คน
4. โรงเรียนบ้านคอกช้าง                                    สถานที่ตั้ง     หมู่ที่    5 นักเรียนทั้งหมด   140  คน     ข้าราชการครู   9  คน
5. โรงเรียนดอนเสาธง                                        สถานที่ตั้ง     หมู่ที่    7  นักเรียนทั้งหมด    64  คน     ข้าราชการครู   2  คน
6. โรงเรียนบ้านคลองคราม                                สถานที่ตั้ง     หมู่ที่     8 นักเรียนทั้งหมด   184  คน     ข้าราชการครู 16 คน
7. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี                               สถานที่ตั้ง      หมู่ที่  14  นักเรียนทั้งหมด    42  คน     ข้าราชการครู   3 คน
8. โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี                          สถานที่ตั้ง      หมู่ที่  15  นักเรียนทั้งหมด    97  คน      ข้าราชการครู  8 คน โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน    1   แห่ง   
1. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม  (ม.1 - ม.6)   สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  1   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน   6    แห่ง
3.2   สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  จำนวนวัด  และสำนักสงฆ์     จำนวน   13   แห่ง
1.   สำนักสงฆ์เวฬุวัน                 สถานที่ตั้ง   หมู่ที่  1 ตำบลปากแพรก
2.   สำนักสงฆ์ห้วยหลุมพอ        สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  1 ตำบลปากแพรก
3.   สำนักสงฆ์ถ้ำคีรีวง               สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  2 ตำบลปากแพรก
4.  วัดคีรีวง                                สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  2 ตำบลปากแพรก
5.  วัดเขาพระอินทร์                    สถานที่ตั้ง   หมู่ที่  4 ตำบลปากแพรก 
6.  วัดคอกช้าง                           สถานที่ตั้ง   หมู่ที่  5 ตำบลปากแพรก 
7.   สำนักสงฆ์ถ้ำท้องพระโรง    สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  15 ตำบลปากแพรก
8.   สำนักสงฆ์เขากุล                  สถานที่ตั้ง   หมู่ที่  6 ตำบลปากแพรก
9.   สำนักสงฆ์เขาแดง                สถานที่ตั้ง   หมู่ที่  6 ตำบลปากแพรก
10. สำนักสงฆ์ถ้ำเขาเหมน         สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  8 ตำบลปากแพรก 
11. สำนักสงฆ์ถ้ำทองมา            สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  9 ตำบลปากแพรก
12. สำนักสงฆ์บ้านคลองคราม    สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  11 ตำบลปากแพรก 
13. สำนักสงฆ์ป่าภาวนาสามัคคีธรรม       สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  14 ตำบลปากแพรก
14. สำนักสงฆ์บ้านดอนเสาธง   สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  7 ตำบลปากแพรก
3.3  สาธารณสุข            จำนวน     2 แห่ง
  1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล  สถานที่ตั้ง    หมู่ที่ 13 เจ้าหน้าที่ 4 คน
  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล  สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  1 เจ้าหน้าที่ 7 คน
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน        จำนวน    4  แห่ง
  สถานพยาบาลของเอกชน    จำนวน    3  แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ   100 %
 3.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  สถานีตำรวจ  มีสถานีตำรวจภูธรตำบล   จำนวน  3     แห่ง 
  1.   ป้อมตำรวจบ้านใน           สถานที่ตั้ง    หมู่ที่   1 ตำบลปากแพรก เจ้าหน้าที่ประจำ 4  นาย
  2    ป้อมตำรวจเขาพระอินทร์ สถานที่ตั้ง    หมู่ที่   4 ตำบลปากแพรก  เจ้าหน้าที่ประจำ 2 นาย
  3.   ป้อมตำรวจเขาแร่            สถานที่ตั้ง    หมู่ที่  13 ตำบลปากแพรก  เจ้าหน้าที่ประจำ 2 นาย