องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี: www.pakprak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สภาพทั่วไป
 

สภาพโดยทั่วไป
     1.1 ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก   มีที่ทำการตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ 16   ตำบลปากแพรก  บนถนนสาย
สุราษฎร์ธานี  -  นครศรีธรรมราช   ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนสักดอนประมาณ  25  กิโลเมตร 
    1.2.ขนาดพื้นที่
  มีเนื้อที่    160.58     ตารางกิโลเมตร 
    1.3 อาณาเขต
  ทิศเหนือ จดเขต   อบต.  ดอนสัก
  ทิศใต้  จดเขต   อบต. สี่ขีด  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช และอบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์
  ทิศตะวันออก จดเขต   อบต. ควนทอง  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช
  ทิศตะวันตก จดเขต   อบต. ไชยคราม  อ.ดอนสัก
       1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
  สภาพโดยส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขาสู่พื้นที่ราบและป่าสมบูรณ์  เช่น  ป่าไชยคราม – วัดประดู่  น้ำตกวิภาวดีและน้ำตกกลางทอง   


      1.5 จำนวนหมู่บ้าน
  ตำบลปากแพรกมีจำนวนหมู่บ้าน  16  หมู่บ้าน    และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกเต็มทั้งหมู่บ้าน   ดังนี้
  หมู่ที่     1บ้านใน
  หมู่ที่     2 บ้านเหนียก
  หมู่ที่     3 บ้านเขาแร่
  หมู่ที่     4 บ้านเขาพระอินทร์
  หมู่ที่     5 บ้านคอกช้าง
  หมู่ที่     6บ้านป่าอม
  หมู่ที่     7 บ้านดอนเสาธง
  หมู่ที่     8 บ้านคลองคราม
  หมู่ที่     9 บ้านท่าโก
  หมู่ที่     10 บ้านเขาวง
  หมู่ที่     11 บ้านคลองครามเหนือ
  หมู่ที่     12 บ้านเขาแทง
  หมูที่     13 บ้านเขาหลวง
  หมูที่     14 บ้านใหม่สามัคคี
  หมู่ที่     15 บ้านดินแดง
  หมู่ที่     16 บ้านคลองกัด
      1.6 ประชากร
  ตำบลปากแพรกมีประชากรทั้งสิ้น      13,218   คน      แยกเป็น ชาย  6,620    คน  หญิง   6,598   คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    4,763 ครัวเรือน มีหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน   16  หมู่บ้าน